Zelena energija

Zelena energija je električna energija, ki je proizvedena iz obnovljivih energetskih virov. Je temelj prihodnosti, saj je proizvedena na okolju prijazen način. Poleg hidroenergije so obnovljivi energetski viri še sončna energija, vetrna energija, biomasa, bioplin in drugo.

Zelena energija izhaja iz povečane skrbi za okolje in z njo povezano zanimanje za večjo izrabo obnovljivih virov. Globalno segrevanje je neizogibno dejstvo, ki bo vedno bolj vplivalo na življenje in zdravje ljudi. Vplivi segrevanja naj bi bili vidni v povišanju gladine morij, nepredvidljivih vremenskih dogodkih in taljenju ledenikov. Spremembe v količini padavin povzročijo suše in poplave. Povečanje toplogrednih plinov je posledica človeških aktivnosti in se je začelo z dobo industrializacije. Dolgoročno bo potrebno zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida v ozračje in porabo fosilnih goriv. Z energijo bo treba ravnati na bolj racionalen način in iskati alternativne vire energije.

Continue reading…