17
Nov
2011

Zelena energija

Zelena energija je električna energija, ki je proizvedena iz obnovljivih energetskih virov. Je temelj prihodnosti, saj je proizvedena na okolju prijazen način. Poleg hidroenergije so obnovljivi energetski viri še sončna energija, vetrna energija, biomasa, bioplin in drugo.

Zelena energija izhaja iz povečane skrbi za okolje in z njo povezano zanimanje za večjo izrabo obnovljivih virov. Globalno segrevanje je neizogibno dejstvo, ki bo vedno bolj vplivalo na življenje in zdravje ljudi. Vplivi segrevanja naj bi bili vidni v povišanju gladine morij, nepredvidljivih vremenskih dogodkih in taljenju ledenikov. Spremembe v količini padavin povzročijo suše in poplave. Povečanje toplogrednih plinov je posledica človeških aktivnosti in se je začelo z dobo industrializacije. Dolgoročno bo potrebno zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida v ozračje in porabo fosilnih goriv. Z energijo bo treba ravnati na bolj racionalen način in iskati alternativne vire energije.

Zelena energija
Solarni paneli

Vlaganja v obnovljive vire so na začetku sicer večja, vendar je energija iz njih cenejša in ne onesnažuje okolja. Vse več je podjetij, ki se zavedajo potreb po racionalnejši porabi energije in izrabe okolju prijazne energije. Zelena energija je v Sloveniji blagovna znamka, ki jo je uveljavilo podjetje Elektro Ljubljana. S skrbnim vlaganjem v obnovljive vire energije bomo zmanjšali negativne posledice dolgotrajne uporabe fosilnih goriv. Obnovljivi viri energije se obnavljajo iz tokov energije naravnih procesov in njihovo trajanje je neomejeno. Sončno sevanje lahko spremenimo v toploto za segrevanje zgradb s pasivnimi solarnimi sistemi.

YouTube video

Najbolj izkoriščani obnovljivi vir je biomasa, vendar je narava v mnogih nerazvitih deželah že trajno prizadeta. V Sloveniji imamo še veliko možnosti za njeno izkoriščanje, saj je dežela bogata z gozdovi. Lesna industrija pri nas za pridobivanje pare in toplote uporablja skoraj vse lesene odpadke. Proizvodnja elektrike je možna z visoko koncentracijo sončnega sevanja, z vetrnicami in vodnimi elektrarnami, ki izkoriščajo kroženje vode v naravi. Geotermalno energijo lahko izkoristimo za ogrevanje rastlinjakov, zdravilišč in naselij. S pridobivanjem energije na sodobne načine se bo izboljšal negativni vpliv onesnaževanja na zdravje ljudi. Spodbuditi je treba posameznike, da bodo s svojimi dejanji in razmišljanji prispevali k bolj zdravemu okolju ter večji kakovosti življenja.

Članki iz iste kategorije:

    Brez objav.
Share